Thursday, November 17, 2011

NLD ဆံုးျဖတ္ခ်က္... မတိုင္ခင္ ဖတ္ဖို႕

ပါတီမွတ္ပံုတင္သင့္/မတင္သင့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထားၾကရမည့္

NLD ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္ႏွင့္

လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ား

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) တြင္ ပါဝင္သည့္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ား၌ `ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္´ ဟု ခ်မွတ္ထားျခင္း၊

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ `စစ္ေရးအျမင္ ရွိရမည္´ ဟူေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္း၊

၃။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ တပ္မေတာ္သား (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေန ျခင္း၊

၄။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရပါက၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ အၿငိမ္းစားယူရန္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ရန္မလိုဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း၊

၅။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ရယူရျခင္း၊

၆။ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရမည့္ အထက္ပါတပ္မေတာ္သား၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျခင္း၊

၇။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတို႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ား ပါ၀င္ေျခင္း၊

၈။ အမ်ဳိးသားကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို (၁၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရာ ဒုတိယသမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ စုစုေပါင္း (၆) ဦးတို႔ျဖင့္ အမ်ားစုမဲ (Majority Vote) ကို တပါတည္း ရယူထားျခင္း၊

၉။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊

၁၀။ တပ္မေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားျခင္း၊

၁၁။ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူသံုးစြဲခြင့္ရွိျခင္း၊

၁၂။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရမည္ဟု မည္သို႔မွ် ျပင္ဆင္ခြင့္မရႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း၊

စသည္တို႔ျဖင့္ `အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ရမည္´ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီမူ မ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရးဆြဲထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

(`၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အထူးေၾကညာခ်က္ - ၄/၀၃/၀၈´ မွ ...)

ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းက အဓိကကုိင္စြဲထားေသာ အခ်က္ (၄) ခ်က္

၁။ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရး။

၂။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရး။

၃။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရး။

၄။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး။

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ “ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာ စာတမ္း” မွ …)

ပါတီမွတ္ပုံ ျပန္တင္သင့္/မတင္သင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွာၾကားခ်က္ (၆) ရပ္

၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လုံးဝလက္မခံႏုိင္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကုိ ကုိင္စြဲထားရ မည္။

၂။ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို လုံးဝလက္မခံႏုိင္ပါ။ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်။

၃။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ က်မ၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦးတေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလည္းမဟုတ္။

၄။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း လူေမြးသည့္အလုပ္၊ လူေမြးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္အလုပ္မ်ား လုံးဝမႀကဳိက္၊ လက္မခံ။

၅။ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားလုိတာက မိမိတတ္ႏုိင္သေလာက္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကဳိးပမ္းမႈကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၆။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသည္ဟု မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္။

(၂၉-၃-၂၀၁၀ ရက္ေန႔၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ အထူးအစည္းအေဝးသုိ႔ ဦးဥာဏ္ဝင္းမွ တဆင့္ေပးပုိ႔ေသာ မွာၾကားခ်က္မွ ...)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္

NLD ၏ ေတာင္းဆိုအႀကံျပဳခ်က္

အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳထားေသာ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးက လက္မခံႏိုင္ၾက ပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟူသည္ တိုင္းျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတႏုိင္ငံ၏ ေလာေလာဆယ္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန က သင္ခန္းစာေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုအေပၚတြင္ အျခား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားသည္ တည္မွီေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တခုေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးပါ ရန္ အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။

(၁) အာဏာပိုင္တို႔က ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ-၃ ႏွင့္အညီ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္၊

(၂) ယင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ေပးရန္၊

(၃) ဤေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းကို (၆) လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ ရြက္ရန္၊

တို႔ကို အာဏာပိုင္တို႔က စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

သို႔မွသာ အာဏာပိုင္တို႔သည္ မိမိတို႔ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္၊ ေျပာၾကား ထားသည့္ ကတိစကားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရာက်ပါမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံအသီးသီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ "၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားလိုက္နာေရး" ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ တိုက္တြန္းခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ "ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး (all inclusive) ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္" ဟူေသာ အခ်က္တို႔ကိုလည္း အာဏာပိုင္တို႔က တနည္းနည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရာက်ပါမည္။

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အထူးေၾကညာခ်က္အမွတ္ - ၁၈/၀၉/၀၈ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးကို NLD ဘက္မွအထူးကိစၥတရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္

စစ္အစိုးက မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္(၃)ခ်က္

ဒီမိုကေရစီခရီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ ျဖတ္သန္းရမည့္ မွတ္တိုင္တခုျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လက္ခံထား သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို စြန္႔ခြာမည္မဟုတ္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ျပည္သူ လူထုႏွင့္ တသားတည္းရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ေနာင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ တဖက္သတ္ က်င္းပမည္ဆိုပါက ...

(၁) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးလွ်င္၊

(၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလွ်င္၊

(၃)အားလံုးလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏုိင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကပ္ ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳလ်က္ က်င္းပမည္ဆိုလွ်င္၊

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ရည္ေမွ်ာ္၍ ေပၚ ေပါက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာဥပေဒတို႔ကို ေလ့လာၿပီး အထူး ကိစၥတရပ္အေနျဖင့္ အေလးထားစဥ္းစား၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဤေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ "ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္း" မွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္)

No comments:

Post a Comment