Friday, April 2, 2010

ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ……. ေျဖပါ…..။ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ……. ေျဖပါ…..။

၁။ စစ္အစိုးရ၏ တို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးမွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ
မျပိဳကြဲေရး…
ဒို႔အေရး…ဆိုသည္႔အခ်က္အတိုင္း.. စစ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားညီညြတ္ေရး ကိုအမွန္
တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသလား….။

၂။ ယခုစစ္အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘယ္ႏွစ္ဦးမွ်ပါ၀င္ပါသနည္း။

၃။ ယခုစစ္အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားထဲမွကန္႔သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ မတရား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ (သို႔) ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကိုဦးတည္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ပါသလား…။

၄။ တပ္မေတာ္၏ စစ္သားအရင္႔အမာၾကီး မ်ားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အေပၚအလြန္ေၾကာက္ရြံရပါသလဲ။

၅။ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ေလးပံုတပံုေသာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုစစ္တပ္
မွေနရာယူ အေက်ာရထားျပီး ရုိးသားေသာနည္း…တရားမွ်တေသာနည္းလမ္း တုိ႔ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္၏အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရသည္လိိပ္ျပာသန္႔စြာမယွဥ္ျပိဳင္၀ံပါသလဲ…။

၆။ လူမိုက္ဂုိဏ္းဆန္ေသာစြမ္းအားရွင္…လက္ပါးေစၾကံဖြတ္အဖဲြ႔ တို႔္ကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသလဲ…။

၇။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း (၃၀-ေမ-၂၀၀၃) ၏ အဓိကတရားခံ မွာမည္သူျဖစ္ပါသနည္း…။

၈။ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္ေသာလြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္
ဟူ၍၄င္း၊အမ်ဳိးမ်ဳိးကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျပီးအၾကိမ္ၾကိမ္ကတိဖ်က္ေနျခင္းသည္၄င္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဟု၄င္း
မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ေျဗာင္ျငင္းဆန္ေနျခင္းတို႔သည္ လူၾကီးလူေကာင္းဆန္သည္ဟု အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားယူဆပါသလား

၉။ ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုး-အဆိုးျမင္၀ါဒီမ်ားအားဆန္႔က်င္က်…ဟူ၍ျပည္သူ႔သေဘာထားတြင္ပါရွိပါသည္။ တရုတ္၊ ရုရွားႏွင့္နံမည္ပ်က္
လူမိုက္စာရင္း၀င္ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔ကို အားကိုးဖားယားဆက္ဆံေနရသူမ်ားမွာ ျပည္ပအားကိုးေသာပုဆိန္ရုိးမ်ားဟုတ္ပါ၏ေလာ.။

၁၀။ ၄င္းျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရုိးမ်ားမွာမည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။

၁၁။ ျမန္မာသမိုင္းအစဥ္အလာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရွိန္အ၀ါအင္အားၾကီးထြားလာေသာ
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးခင္ညြန္႔ အစရွိသည္႔ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင ္(ေခၚ) အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အေပါင္းအပါ မ်ားသည္ မည္သူတဦး
တေယာက္မွ်ၽအစဥ္အလာမေကာင္းခဲ့ပါ.၊ယခုအာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား၏ေရွ႕အနာဂါတ္
ေရးေကာင္းမည္ဟုယူဆပါသလား…။

၁၂။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္ မိမိ၏အတၱႏွင့္ အာဏာရရွိတည္ျမဲေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီး
ေစာေမာင္တို႔အေပၚ သစၥာေစာင့္သိခဲ့ပါသလား..။

၁၃။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ အေပၚ ေနာင္လာေနာင္သား စစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္မ်ား မိမိအေပၚ ထာ၀ရသစၥာ ေစာင့္သိ ေနမည္ဟု
ယံုၾကည္ ယူဆပါသလား…။

၁၄။ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ အသက္အရြယ္ရျပီးထိပ္ပိုင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္မည္မွ်ၾကာအာင္အာဏာ
ကိုဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္မည္ဟုယူဆထားပါသနည္း။

၁၅။ လူတဦးတေယာက္၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင္႔အေရး..လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားႏုိင္ခြင့္..အစရွိသည္တို႔ကို လက္နက္- အာဏာတို႔
ျဖင့္ကန္႔သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ထားမႈက ိုစည္းကမ္းျပည္႔၀ေသာဒီမိုကေရစီ ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသလား..။

၁၆။ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ဥပေဒ၏အထက္မွ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မတူညီေသာအျမင္ရွိသူ ရဟန္း-ရွင္လူ- ျပည္သူ-
ေက်ာင္းသား-သတင္းသမားမ်ား ျပဳမႈဆက္ဆံေနျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသလား…။

၁၇။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္အပါအ၀င္ အစဥ္အလာရိွ နံမည္ရ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍
သန္း ၆၀ နီးပါးေသာ ရဟန္း၊ ရွင္လူ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔၏ ေမြးရာပါလူအခြင့္အေရးတို႔ကိုပိတ္ပင္ခံရကာအက်ဥ္းသားသဖြယ္
အာဏာရွင္မ်ား၏ရက္စက္ယုတ္မာမႈကိုခံစားေနရပါသည္။ျပည္သူမ်ားအခြင့္အေရးတခုရလွ်င္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ
အပါအ၀င္ အေပါင္းအပါစစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မ်ားအေပၚမည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္မည္ဟုထင္ျမင္ပါသနည္း…။

၁၈။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျငိႏႈိင္းၾကည္႔ျခင္းအားကို ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ မွပင္ျမင္ေတြ႔လို
ေသာ ေကာင္းေသာ ဆႏၵအရင္းခံျဖစ္ပါသည္၊ လက္နက္ အာဏာ ကိုလက္ကိုင္ျပဳ၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး လမ္းစဥ္ကို
ဥေပကၡာျပဳေနျခင္းသည္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း

၁၉။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မပါ၀င္ေသာ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပဲြကိုႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္သူမ်ားက အသိ
အမွတ္ျပဳယံုၾကည္မည္ဟု အာဏာရွင္ၾကီးယံုၾကည္ပါသလား….။

၂၀။ တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ျဖင့္ အာဏာကိုငန္းငန္းတက္ ရူးသြပ္ေနတာမရွက္ဘူးလား……။


We love fair and justice.
Burma…….. Free! Free! Free!
Iron Lady Daw Aung Sun Su Kyi…….Free! Free! Free!Mr. Free Lance.

No comments:

Post a Comment